Phát huy giá trị của tiếng Tày và chữ Nôm Tày: từ góc nhìn của khảo cứu Thái học Việt Nam
Developing the values of Tay language and its Nom writing, a view from the Vietnam Thai studies
Vương Toàn
Tóm tắt
Nhờ có chữ Nôm mà người Tày đã lưu giữ được kho tàng văn học và tri thức dân gian vô giá. Chữ Nôm Tày đã hoàn thành tốt đẹp sứ mệnh đó, song giá trị của nó thì còn chưa được chúng ta đánh giá chính xác và đầy đủ. Cũng như các bộ chữ cổ của người Thái, chữ Nôm Tày thu hút sự quan tâm của Thái học Việt Nam, một Chương trình khoa học chú ý đặc biệt đến bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc nhóm Tày - Thái, nhằm bảo tồn và phát huy các yếu tố tích cực của nó trong cuộc sống hiện đại. Là dân tộc thiểu số(DTTS) có số dân đông nhất ở Tuyên Quang, người Tày ở đây còn lưu giữ khá nhiều văn bản được viết bằng chữ Nôm Tày, đó là điều mà trước năm 2014, giới nghiên cứu còn ít biết đến. Như thế, việc khảo cứu văn bản, phổ biến tiếng Tày và chữ Nôm Tày cho những ai có nhu cầu (không chỉ người Tày), hẳn sẽ đem lại vị thế xứng đáng cho nó trong đời sống ngôn ngữ ở Tuyên Quang nói riêng, miền Đông Bắc nước ta nói chung.
Từ khóa: Tiếng Tày; chữ Nôm Tày;bản sắc văn hóa truyền thống;tỉnh Tuyên Quang
ABSTRACT
Due to his Nom writing, the Tay preserved invaluable folk literature and knowledge treasure. This writing examines its mission, but it has not been valorized accurately and completely yet. As other ancient writings of Thai people, the Nom Tay takes an interest in the Vietnam Thai Studies, a scientific programme paying attention to traditional cultural identities of ethnic minorities following Tay - Thai group, in order to preserve and display its positive elements in the modern life. Being the most populous ethnic group in Tuyen Quang province, the Tay has conserved numerous texts in Nom writing; this was poorly informed before 2014 by researchers. So that, the textological investigation and the vulgarization of the Tay longue and its Nom writing for the people (not only Tay people) in needs will repay the Tay an reasonable position in the linguistic living in Tuyen Quang province in particular and in the Vietnam North - East in general.
Keyword: Tay tongue; Nom Tay writing; traditional value; Tuyen Quang province

Bài viết khác