Phát triển văn hóa chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tân Trào
Developing quality culture and the inner quality assurance system at Tan Trao University
Trần Minh Tú
Tóm tắt
Phát triển văn hóa chất lượng và chuẩn hóa hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong là yêu cầu tất yếu trong chiến lược phát triển của trường Đại học Tân Trào. Công tác đảm bảo chất lượng bên trong đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ xuyên suốt của nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của xã hội và của địa phương, phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa của giáo dục đại học Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa chất lượng;đảm bảo chất lượng;nâng cao chất lượng giáo dục.
ABSTRACT
Developing quality culture and standardizing the inner quality assurance system is an indispensable requirement in the development strategy of Tan Trao University. The inner quality assurance system plays an important role in heightening training quality, scientific research and community services. Promoting quality assurance activities is a crucial duty of the university to meet the demand of human resources in the time development of the society and region, in accordance with the time indispensable trend – internationalization, globalization of Viet Nam education at university level.
Keyword: Quality culture;quality assurance; heightening education quality

Bài viết khác