Thơ văn xuôi và sự giao thoa thể loại
Poetry prose and the interrelation of style
Vũ Quỳnh Loan
Tóm tắt
Thơ văn xuôi là thể thơ ra đời từ nhu cầu tự thân của thời hiện đại. Với khả năng truyền tải hiệu quả những cảm xúc đa chiều, phức tạp của nội tâm con người thời hiện đại, thơ văn xuôi đã ngày càng phát triển mạnh mẽ. Là thể loại ra đời sau, theo đúng quy luật vận động và phát triển thể loại văn học, thơ văn xuôi đã có sự giao thoa với một số thể loại trữ tình như tuỳ bút và thơ tự do.
Từ khóa: Thơ văn xuôi; giao thoa; thể loại; trữ tình; tự do
ABSTRACT
Poetry prose is a style which arose from the needs of the present period. With its strength of transmitting diverse and complex feelings of people’s soul in the modern period, poetry prose has significantly developed. As a later poetry style, and as the rule of moving and developing of literary genre, poetry prose has been interrelated with some lyrical styles such as free poetry and notes.
Keyword: Poetry literary; Interfere; genre; lyric; free

Bài viết khác