Tiểu thuyết "Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck và những “đối thoại” để ngỏ
John Steinbeck's "Grapes of wrath" and open "dialogue"
Hoàng Thị Thập
Tóm tắt
"Chùm nho phẫn nộ" (1939) là một trong những tiểu thuyết thành công nhất của nhà văn John Steinbeck. Tác phẩm gồm 30 chương, phản ánh hiện thực Mỹ những năm đầu thế kỷ XX. Đây là tác phẩm góp phần quan trọng thuyết phục Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel văn chương năm 1962 cho sự nghiệp văn học của J. Steinbeck. Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu tác phẩm Chùm nho phẫn nộ? Đây là câu hỏi mà giới nghiên cứu văn học thế kỷ XXI đặt ra. Sự hấp dẫn của tác phẩm nằm trong cách viết của nhà văn. John Steinbeck đã tạo ra Chùm nho phẫn nộ như văn bản đối thoại. Bằng sự kết hợp thể loại phóng sự trong tiểu thuyết, ông đã đối thoại với văn học truyền thống về thể loại tiểu thuyết. Trong quan niệm của ông, tiểu thuyết hiện đại cần thay đổi. Trong tác phẩm này, ông cũng đối thoại với tôn giáo và lịch sử. Những băn khoăn của John Steinbecktrong Chùm nho phẫn nộ như những câu hỏi chưa có câu trả lời. Nó buộc người đọc phải nghiên cứu, giải thích, tìm nghĩa. Vì vậy, Chùm nho phẫn nộ không phải là tác phẩm chứng minh cho lịch sử mà đa nghĩa, chuyển tải những vấn đề nhân loại.
Từ khóa: Chùm nho phẫn nộ; tiểu thuyết; ý nghĩa; đối thoại; câu hỏi; câu trả lời.
ABSTRACT
The grapes of wrath (1939)is one of John Steinbeck's best works. The grapes of wrath includes 30 chapters, reflecting the profound changes in United States around the early 20th century. This work contributed greatly to persuading the Swedish Academy to award the 1962 Nobel Prize for Literature for John Steinbeck's literary career. Why do we still study The grapes of wrath? That is the question of literary researchers in the 21st century. The attraction of the work is in Steinbeck's writing. In The grapes of wrath, John Steinbeck has created dialogue for the text. By combining genre reportage and novel, he dialogues with traditional literature about novel genre. In his opinion, the modern novels need to change. In The grapes of wrath, John Steinbeck also conducts dialogue on religious thought and history. The arguments of John Steinbeck in The grapes of wrath are as questions that have no answers.They force readers to study, explain, find meaning. So, The grapes of wrath is not a novel that proves history, it is a work that has many meanings, reflecting humanity.
Keyword: The grapes of wrath; novel; meaning; dialogue; questions; answers.

Bài viết khác