Tín hiệu văn hóa trong ngôn ngữ ca dao và thơ hiện đại
Cultural language signal in folk poetry and modern poetry
Lê Đức Luận
Tóm tắt
Tín hiệu văn hóa là dấu hiệu ngôn ngữ cho ta nhận biết nó mang ý nghĩa văn hóa, biểu trưng văn hóa. Những tín hiệu văn hóa trong thơ thường được chỉ xuất từ văn hóa dân gian, từ cội nguồn văn hóa dân tộc, từ nếp sống sinh hoạt của dân tộc, đặc điểm địa lí và lịch sử xã hội Việt Nam. Tín hiệu văn hóa biểu hiện trong ngôn ngữ thơ bao gồm: văn hóa nông nghiệp và làng quê, văn hóa nghề nghiệp, phong tục tập quán, lời ăn tiếng nói, bản sắc vùng miền, không gian văn hóa dân tộc. Những yếu tố văn hóa Việt trong thơ là những tín hiệu thẩm mĩ biểu thị đặc trưng văn hóa dân tộc.
Từ khóa: Tín hiệu; văn hóa; ngôn ngữ; nông nghiệp; nghề nghiệp;phong tục tập quán; lời nói;bản sắc; vùng miền;không gian văn hóa dân tộc.
ABSTRACT
Cultural signal is a sign language for us to realize its cultural significance and, symbolic culture. These cultural signals in poetry are usually go from folklore, from the national cultural roots, from normal life of the nation, geographical features and social history of Vietnam. Signal cultural expression in the language of poetry include: agricultural culture and village, professional culture, customs, voice replies, regional identity, national cultural space. The Vietnamese cultural element in poetry is the aesthetic signal characterization ethnic culture.
Keyword: Signal; culture; language; Agriculture; employment; customs; words; identities; regional; national cultural space.

Bài viết khác