Trường đại học Tân Trào với vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2006-2015
Tan Trao University with role of training human resources for socio-economic development of the Tuyen Quang province and some provinces in the Northwest region of Viet Nam 2006-2015 period
Nguyễn Mỹ Nga, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Mỹ Việt
Tóm tắt
Trường Đại học Tân Trào được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 2013 theo quyết định số 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, là một trường đại học công lập có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của tỉnh Tuyên Quang và khu vực Tây Bắc. Đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã đào tạo cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh trong cả nước hàng ngàn cán bộ quản lý, giáo viên cho ngành giáo dục và các ngành khác. So sánh số sinh viên của Trường Đại học Tân Trào được đào tạo giai đoạn 2006-2015 với số cán bộ, công chức, cán bộ quản lý của tỉnh Tuyên Quang, đồng thời việc thống kê số sinh viên của các tỉnh lân cận được đào tạo bởi Trường Đại học Tân Trào, đã khẳng định được vị trí và vai trò to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang nói riêng, khu vực Tây Bắc và cả nước nói chung của Đại học Tân Trào.
Từ khóa: Sinh viên; nguồn nhân lực;cán bộ; công chức; Tây Bắc.
ABSTRACT
The Tan Trao University has established at 14th August, 2013 by decided of Prime Minister of Viet Nam goverment, is a public university with the task are training, scientific research and international cooperation of the Tuyen Quang province and region of the Northwest mountains. Over the years, Tan Trao University awarded annually and provides training for Tuyen Quang province and other provinces in the country serving thousands of staff for education and training sector, manager and other sectors. Compare to the number of students who have been trained in the Tan Trao University 2006-2015 period and the number of officials, civil servants, and administrator of Tuyen Quang, and at the same time statistic the number of students from neighboring provinces trained by Tan Trao University, has affirmed location and a great role in the task of training human resources sevices for socio-economic development of Tuyen Quang province in particular and the Northwest region and the country in general of the University of Tan Trao.
Keyword: Students; human; officer; civil servants; Northwest.

Bài viết khác