Đội ngũ sáng tác văn học Tuyên Quang thời kỳ đổi mới - sự tiếp nối của các thế hệ
The literature authors in Tuyen Quang in the renovation period - the connection among generations
Trần Thị Lệ Thanh
Tóm tắt
Nằm trong dòng chảy của văn học Việt Nam, văn học Tuyên Quang thời kỳ Đổi mới cũng được tính bắt đầu từ năm 1986. Về đội ngũ sáng tác, văn học thời kỳ này cho ta một danh sách gồm hai thế hệ: thế hệ các các nhà thơ, nhà văn bền bỉ sáng tác từ thời chống Mỹ, qua những ngày đầu Hội văn học nghệ thuật Tuyên Quang mới được thành lập, cho đến tận hôm nay và thế hệ những nhà thơ, nhà văn, mới xuất hiện sau những năm đổi mới. Có thể con số thống kê số lượng tác giả chưa phải là cuối cùng, tuy nhiên trong một chừng mực nào đó, bài viết đã sưu tầm, tập hợp (ở mọi trạng thái với mức độ cao nhất), số lượng tác giả đã tham gia sáng tác văn học Tuyên Quang giai đoạn này. Hy vọng nó cho một cái nhìn tổng thể bức tranh sáng tác văn học của một địa phương, từ đó có cái nhìn so sánh với sáng tác văn học các địa phương khác thời kỳ Đổi mới.
Từ khóa: Văn học Tuyên Quang thời kỳ đổi mới, đội ngũ sáng tác văn học Tuyên Quang
ABSTRACT
In the flow of Vietnamese literature, Tuyen Quang Literature in the renovation period was also started in 1986. Regarding the composition team, this period provides a list of two generations: the authors from the anti-American period, through the early days of the newly established Arts and Literature Association until today and the new generation of authors in the post-renovation period l. It is possible that the number of authors is not the last, but to a certain extent, the article has collected, gathered (in all states with the highest level), the number of authors participated in literary writing in Tuyen Quang. In a positive perspective, it gives an overview of the literary composition of a particular region and to compare with overview of literature composing in other regions in the renovation period.
Keyword: Literature of Tuyen Quang in the period of renovation, Tuyen Quang literary composition

Bài viết khác