Khảo sát và đánh giá chương trình đào tạo giáo viên mầm non của trường Đại học Tân Trào giai đoạn 2006 - 2016
Survey and evaluation the preschool teachers training programs of Tan Trao University during the period of 2006 - 2016
Hà Mỹ Hạnh
Tóm tắt
Khảo sát và đánh giá chương trình đào tạo là việc làm thường xuyên, là khâu quan trọng cung cấp những căn cứ thực tiễn có giá trị cho quá trình phát triển chương trình đào tạo. Một nghiên cứu trường hợp được thực hiện tại Trường Đại học Tân Trào và một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả bước đầu cho thấy về cơ bản chương trình đào tạo giáo viên mầm non của Trường Đại học Tân Trào đã đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, đối chiếu với những năng lực, phẩm chất của người giáo viên thế kỷ XXI thì cần phải tiếp tục điều chỉnh và phát triển.
Từ khóa: Khảo sát, đánh giá, trường Đại học Tân Trào, chương trình đào tạo, giáo viên mầm non
ABSTRACT
Surveying and evaluating training programs is a regular activity and isan important step that provides valuable practical bases for the development of the curriculum. In the framework of this article, we focus on three issues: Survey Object and Scope, Survey Results and Overall Assessment of the Status of preschool teachers Training Program of Tan Tao University during the period of 2006 - 2016.
Keyword: Surveying, assessment, curriculum, training programs, primary teachers

Bài viết khác