Kỹ năng phát triển chương trình đào tạo cho giảng viên đại học ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Skills in developing curriculum for university lecturers in Vietnam in the era of the industrial revolution 4.0
Lê Đức Quảng, Nguyễn Thị Hồng Yến
Tóm tắt
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có những ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của các nước trên thế giới. Đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải nhanh chóng nắm bắt những cơ hội và nhận ra thách thức để bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại. Một trong những thách thức lớn nhất mà các trường đại học, cao đẳng phải vượt qua là sự phát triển chương trình đào tạo sao cho đón đầu được xu hướng phát triển của thực tiễn. Nhiệm vụ này không chỉ là của các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý mà còn là của chính các giảng viên. Với mục đích nghiên cứu lý thuyết, bài báo đã chỉ ra quan điểm, cách tiếp cận và một số kỹ năng phát triển chương trình đào tạo cho giảng viên đại học trong thời đại công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Kỹ năng, công nghiệp 4.0, giảng viên, đại học, phát triển chương trình
ABSTRACT
The fourth industrial revolution has had big impacts on the global education. It requires that, colleges and universities have to grasp opportunities and become aware of challenges in order to catch up with the development trend of the era. One of the biggest challenges, that universities and colleges have to overcome is that, how can curriculum development meet the requirements of the development trend toward the reality in advance. This task requires not only educational experts and managers but also the lecturers themselves to undertake. This paper aims at studying theory, point of view and approach to developing curriculum and equipping university lectures with some basic skills and knowledge of curriculum development to complete their missions.
Keyword: Skills, industry 4.0, lecturer, university, curriculum development

Bài viết khác