Một số giải pháp trong công tác quản lý giáo dục chính trị cho sinh viên các trường Đại học sư phạm hiện nay
Some solutions in the management of political education for students of the current Pedagogical Universities
Nguyễn Thị Kim Oanh
Tóm tắt
Trong những năm vừa qua, công tác quản lý giáo dục chính trị cho sinh viên ở các trường Đại học Sư phạm đã có những chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới, công tác quản lý giáo dục chính trị còn bộc lộ những hạn chế, bất cập do các nguyên nhân khác nhau. Bài viết này đề xuất một số giải pháp về quản lý giáo dục chính trị cho sinh viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung và nhiệm vụ giáo dục chính trị cho các trường Đại học Sư phạm hiện nay nói riêng.
Từ khóa: Giải pháp, giáo dục chính trị, quản lý giáo dục chính trị, Đại học Sư phạm
ABSTRACT
In the recent years, the management of political education for students at the Pedagogical Universities has made positive changes and has achieved certain results. However, as new demands, the management of political education also expose shortcomings due to different causes. This article proposes some possible solutions for the management of political education for students in order to improve the quality of education and training in general and the duties of political education for current Pedagogical Universities in particular.
Keyword: Solutions, political education, management of political education, Pedagogical University

Bài viết khác