Nhà nước Đại Cồ Việt tổ chức thực hiện các công trình công cộng
Dai Co Viet state carried out public constructions
Hà Mạnh Khoa
Tóm tắt
Những sông đào thời kỳ quốc hiệu Đại Cồ Việt do vua Lê Đại Hành khởi xướng tổ chức thực hiện là những công trình giao thông thuỷ nội địa đầu tiên trong lịch sử nước ta. Sự nghiệp mở đầu vĩ đại đó của thời Tiền Lê đã trở thành phương châm hành động của tất cả các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Các thời đại kế tiếp nhau không chỉ luôn khơi đào, nạo vét các dòng sông cũ mà còn liên tục đào thêm các sông mới. Thời Lý, Trần sông đào đã xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh - Nghệ - Tĩnh… Đến thời Hậu Lê đã rộng khắp dải miền Trung Bộ và đến thời Nguyễn thì sông đào có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Các sông đào không chỉ góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội mà còn có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc biên giới phía Nam, mở rộng bờ cõi, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong suôt tiến trình của lịch sử dân tộc.
Từ khóa: Đinh Tiên Hoàng, Đại Cồ Việt, Tiền Lê, nhà Lý, Lê Hoàn, sông đào, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Đồng Cổ, Bà Hòa, Kênh Lẫm, Kênh Đa Cái
ABSTRACT
The channels in Dai Co Viet Period were carried out by King Le Dai Hanh which were the first inland waterway in our country's history. The great beginning of first Le has become motto of action of all Ly, Tran, Le, Nguyen dynasties. Successive eras not only enlarged and dredged old rivers but also dug new rivers. The Ly dynasty and then the Tran dynasty channels appeared in the Northern Delta to Thanh - Nghe - Tinh. By the end of Le dynasty, channels were widespread throughout the middle of Vietnam, and to the Nguyen dynasty, channels were found in all parts of the country. The channels not only contributes importance to socio-economic developmentbut also be a great contribution to the firmly protect the southern border, expanding the border, making an important contribution to the cause of national construction and defense throughout the history of the nation.
Keyword: Dinh Tien Hoang, Dai Co Viet, first Le, Ly dynasty, Le Hoan, channel, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nghe An, Dong Co, Lam Channel, Da Cai Channel.

Bài viết khác