Nhu cầu về quyền của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay - lý luận và thực tiễn
The needs of ethnic minority rights in Tuyen Quang province - theory and practice
Đỗ Mạc Ngân Doanh
Tóm tắt
Tuyên Quang được đánh giá cao trong lĩnh vực bảo đảm thực thi các chính sách dân tộc và thúc đẩy đại đoàn kết dân tộc. Trong hướng đi hội nhập, tỉnh Tuyên Quang luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy thực thi các cam kết quốc tế, tuân thủ Hiến pháp Việt Nam năm 2013, pháp luật Việt Nam hiện hành và định hướng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với tiếp cận chung của pháp luật về quyền con người, nhu cầu về quyền là những nội dung chính, cốt lõi nhất của quyền con người đối với chủ thể hưởng quyền tại một vị trí địa lý, vùng, khu vực, địa phương cụ thể. Bài viết sau sẽ làm sáng tỏ các nhu cầu đặc thù của người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang qua đó nhận diện được trạng thái của quyền và làm rõ được tính sát, hợp và hiệu quả của bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang hiện nay.
Từ khóa: Quyền của người dân tộc thiểu số, quyền con người, nhu cầu về quyền, người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.
ABSTRACT
Tuyen Quang is highly appreciated in the field of ensuring the effective implementation of ethnic policies and the promotion of national unity. In the direction of integration, Tuyen Quang province has made remarkable effort to contributes to promoting the implementation of the 2013 Vietnamese Constitution and the current Vietnamese law as well as ensuring human rights and citizen rights in the socialist rule of law State. With the general approach of the human rights law, the need for human rights is the core and fundamental content for the beneficiary in a particular geographical area or region.. This article will clarify the specific needs of ethnic minorities in Tuyen Quang, and in order to identify the status of rights and clarifying the rationality of ensuring the rights of ethnic minorities in some populated ethnic minorities.
Keyword: Rights of Ethnic Minorities, Human Rights, like the permissions, the minor people at Tuyen Quang

Bài viết khác