So sánh thể thơ dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái
Compare forms of poetry in Thai and Tay's folk songs
Hà Xuân Hương
Tóm tắt
Người Tày và người Thái sử dụng các thể thơ chủ đạo khác nhau khi sáng tác dân ca trữ tình sinh hoạt. Trong dân ca trữ tình sinh hoạt Tày, thể thơ thất ngôn chiếm ưu thế. Lượn cọi, lượn then, phong slư được sáng tác theo thể thất ngôn kéo dài. Lượn slương dùng thất ngôn tứ tuyệt nên nổi bật ở tính ngắn gọn. Việc sử dụng thể thất ngôn liên quan tới những ảnh hưởng của văn hóa Kinh, Hán tới văn hóa Tày thông qua con đường sách vở, học hành. Bên cạnh đó, người Thái sử dụng thể thơ tự do cho toàn bộ sáng tác dân ca trữ tình sinh hoạt của mình. Hai kiểu khống khái và xư bắc được sử dụng xen kẽ trong bài hát nhằm tạo sự chuyển ý, chuyển đoạn uyển chuyển. Việc sử dụng phổ biến thể thơ này có nguyên nhân từ đặc trưng ngôn ngữ Thái. Sự khác nhau trong việc sử dụng thể thơ như thế chính là sự thể hiện của nhịp điệu tâm hồn riêng của từng dân tộc.
Từ khóa: Thể thơ, dân ca trữ tình sinh hoạt, người Tày, người Thái, so sánh
ABSTRACT
The Tay and Thai people use different forms of poetry when composing folk songs. In the Tay folk songs, the rhyme poetry predominates. Luon coi, luon then, phong slu is created by the long speech. Luon sluong used in Quiet language should be prominent in the short. The use of canon refers to the influence of Kinh culture and Han culture to the Tay through books and study. In addition, Thai people use free verse for all their folk songs. Two types of khong khai and xu bac are used intermixed in the song to make the transition and transfer verse. The widespread use of this form of poetry has its roots in the Thai language. The difference in the use of poetic form is the expression of the individual soul rhythm of each nation.
Keyword: Forms of poetry, folk songs, Thai people, Tay people, compare

Bài viết khác