Tết tháng Bảy với những quan niệm khác nhau
July festival of lunar calender and various conceptions
Vương Toàn
Tóm tắt
Tết Tháng Bảy được xem là cái Tết lớn thứ hai trong năm của các dân tộc nhóm Tày/Choang - Thái, ngữ hệ Thái - Kađai. Tư liệu về một số dân tộc thuộc nhóm này cho thấy rằng sự đa dạng trong quan niệm và thực hành tín ngưỡng ở những nhóm người, vốn cùng nguồn gốc xa xưa, nhưng đã có một quá trình tiếp biến văn hóa, do tiếp xúc với những người cộng cư, đặc biệt là trong những điều kiện sản xuất, mang lại sắc màu khác nhau cho cả đời sống tâm linh. Bởi thế, việc thực hành Tết này, bên cạnh sự tương đồng cũng có những nét dị biệt, không chỉ là về thời gian. Trong cuộc sống mới đầy biến động, do giao lưu thuận lợi và tiếp xúc dễ dàng, việc giữ gìn những nét riêng tiêu biểu cần được đặt ra, bởi chúng góp phần làm nên bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc hay nhóm tộc người.
Từ khóa: Tết Tháng Bảy, văn hóa tâm linh, nhóm Tày - Thái, Choang-Thái, Việt Nam
ABSTRACT
July festival of lunar calendar is considered as 2nd great holiday in a year (based on lunar calender) of Tay/Zhuang-Thai ethnic groups following to Tai-Kadai linguistic families. Our documentary data on these several ethnic groups proved various ways of looking and superstitious performance practised by human groups from a same ancient origin, but they passed an acculturation processus, because of their contacts with coexisting ethnic groups, with different conditions of production in particular, and this created also various nuances in mental life. So that, beside similarities, there are still several different features that are not on performance time. In new life with unexpected changes and the ease of cultural exchanges and communication, the preservation of typical cultural features gets necessary because of these contribution on cultural identity of every ethnic group.
Keyword: July festival of lunar calendar, Mental culture, Tay-Thai, Zhuang-Thai, Vietnam

Bài viết khác