Báo cáo dành cho việc khảo sát, miêu tả và phân tích đặc điểm hoạt động của số từ trong kho tàng tục ngữ tiếng Việt. Trên cơ sở thống kê các câu tục ngữ có chứa các số từ trong kho tàng tục ngữ tiếng Việt, xác định số lượng, tần số sử dụng của các số từ trong các câu tục ngữ, báo cáo tập trung miêu ...

Mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam đến năm 2016 đã vừa tròn 40 năm. Trong 40 năm, qua nhu cầu học tiếng Thái Lan của người Việt Nam ngày càng được gia tăng. Báo cáo khoa học này nhằm góp phần hỗ trợ việc dạy và học tiếng Thái Lan đạt được hiệu quả tốt. Báo cáo mô tả một số đặc điểm cơ bản về ...

Xinh Mun và Phoọng là một trong số các tộc người nói ngôn ngữ Môn - Khơ Me, cư trú ở Việt Nam và Lào. Họ cư trú tập trung ở khu vực biên giới phía bắc Việt - Lào. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng, họ là cư dân cổ nhất ở vùng Bắc Đông Dương. Gần đây, nhiều dữ liệu cho phép nêu giả thuyết, Xinh Mun ...

Tết Tháng Bảy được xem là cái Tết lớn thứ hai trong năm của các dân tộc nhóm Tày/Choang - Thái, ngữ hệ Thái - Kađai. Tư liệu về một số dân tộc thuộc nhóm này cho thấy rằng sự đa dạng trong quan niệm và thực hành tín ngưỡng ở những nhóm người, vốn cùng nguồn gốc xa xưa, nhưng đã có một quá trình ...