Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệp
Ho Chi Minh's ideology of comrades and colleagues
Triệu Quang Minh
Tóm tắt
Tư tưởng về đồng chí, đồng nghiệp không được hệ thống hoá thành một nội dung riêng biệt với những luận điểm cụ thể mà nằm trong sự giao thoa, song trùng với các tư tưởng khác. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của Hồ Chí Minh đều bao chứa một bài học lớn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên về cách đối nhân, xử thế giữa người với người nói chung và giữa đồng chí, đồng nghiệp với nhau nói riêng.
Từ khóa: Đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ
ABSTRACT
In Ho Chi Minh’s ideologies, the ideology of comrades and colleagues is not systematized into a separate content with specific points, but it is included in the interference, parallel with other ideologies. In addition, we can see that his every word, every job consists of great lessons with profound meanings for officials and Party members on how to behave among people in general and among comrades, colleagues in particular.
Keyword: comrades, colleagues, officials

Bài viết khác