Lưu Quang Vũ trong nền văn học Việt Nam hiện đại
Luu Quang Vu inVietnamese modern literary
Lưu Khánh Thơ
Tóm tắt
Bài viết phác họa sự nghiệp sáng tác văn học của tác giả Lưu Quang Vũ, điểm lại thành tựu ở các thể loại: Thơ, văn xuôi và tập trung nhấn mạnh vào thể loại kịch. Đi sâu phân tích đặc điểm kịch của Lưu Quang Vũ. Cho thấy một phong cách kịch Lưu Quang Vũ với những thành tựu to lớn trong nền sân khấu Việt Nam thế kỷ XX nói riêng và trong văn học thời kỳ Đổi mới nói chung. Qua đó nhằm khẳng định những đóng góp về nhiều mặt của nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đối với nền văn học Việt Nam hiện đại.
Từ khóa: Lưu Quang Vũ, sân khấu, văn học Việt Nam hiện đại, văn học Đổi mới.
ABSTRACT
The article depicts the literary creation of the author Luu Quang Vu, reviews achievements in the genre: Poetry, prose and focus on the type of drama. It analyzes the drama characteristics of Luu Quang Vu. It shows a dramatic style of Luu Quang Vu with great achievements in the stage of Vietnam in the twentieth century in particular and in the literature of the renaissance period in general to confirm the contribution of many writers, poet, playwright Luu Quang Vu for modern Vietnamese literature.
Keyword: Luu Quang Vu, stage, modern Vietnamese literature, literature innovation.

Bài viết khác