Nhà mồ – tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc dân gian Tây Nguyên
Charnel house – a great feature of Tay Nguyen architecture
Ngô Văn Doanh
Tóm tắt
Nhà mồ (nghĩa là nhà cho người chết) nhìn chung là có cùng kết cấu và hình dáng kiến trúc với nhà ở. Thế nhưng, thật khó tìm thấy trên Tây Nguyên một dạng kiến trúc nào có thể so sánh được với nhà mồ ở khía cạnh nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc. Có lẽ, trên Tây Nguyên, nhà mồ là dạng kiến trúc duy nhất kết hợp vào mình nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau: kiến trúc, điêu khắc, vẽ, đan, nghệ thuật trang trí… Tùy thuộc vào đặc điểm và hình dáng của nhà mồ, mà những nét đặc trưng của kiến trúc, điêu khắc hay các trang trí được thể hiện ra hoặc nhiều hoặc ít.
Từ khóa: Tây Nguyên, nghệ thuật kiến trúc dân gian Tây Nguyên, văn hóa dân gian Tây Nguyên.
ABSTRACT
The Charnel-house (means a house for the dead) commonly has the same architectural structure and shape to the dwelling house. However, it is difficult to find in Vietnam Central Highlands any other architecture that is comparable to that of the Charnel-house in the field of sculpture and architectural art. Perhaps, in Central Highland the Charnel -house is the only architecture that combines many different branches of art: architecture, sculpture, drawing, plating, decorative art… Depending on the character and the shape of the tombs-house, the artistic character of the architecture, sculpture or decorations make it more or less evident.
Keyword: Tay Nguyen,folk architecture of Tay Nguyen, folk culture of Tay Nguyen.

Bài viết khác