Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên sư phạm
Developing creative ability for pedagogical students
Hà Mỹ Hạnh
Tóm tắt
Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo, muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên. Vì vậy, sinh viên các trường sư phạm để trở thành người thầy có tính sáng tạo thì trước tiên phải được phát triển năng lực sáng tạo (NLST) khi còn là học sinh, sinh viên. Bài viết đi sâu phân tích NLST là gì? Mục tiêu, nội dung, phương pháp phát triển NLST cho sinh viên sư phạm; Quy trình phát triển NLST cho sinh viên sư phạm.
Từ khóa: Phát triển, năng lực, sáng tạo, năng lực sáng tạo, sinh viên sư phạm.
ABSTRACT
Teachers are the decisive factors for the quality of education and training. In order to improve the quality of education, it is necessary to improve the quality of the teaching staffs and the quality of training teaching staffs. Therefore, if students at colleges of education want to become creative teachers, the first things is that they must develop their creative abilities when they are students. The paper articleanalyses deeply some issues: the creative ability? Objectives, contents, methods of developing creative ability for pedagogical students; The process of developing creative ability for pedagogical students.
Keyword: Development, ability, creativity, creative ability, pedagogical students.

Bài viết khác