Sử dụng phần mềm Symbolab hỗ trợ dạy học hợp tác môn đại số tuyến tính
Using the Symbolab online software to aid the cooperative learning of linear algebra
Nguyễn Viết Dương, Đinh Thị Hải Bình, Vương Thị Hải Hà, Khổng Chí Nguyện
Tóm tắt
Bài báo đề cập đến việc sử dụng phần mềm Symbolab hỗ trợ dạy học hợp tác (DHHT) môn Đại số tuyến tính. Cụ thể, đó là quan điểm về DHHT; đặc điểm của DHHT; phân biệt giữa dạy học cộng tác và DHHT; quy trình DHHT ở học phần Đại số tuyến tính với sự trợ giúp của phần mềm Symbolab. Phương pháp DHHT là phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm nên đây là phương pháp cần quan tâm nhiều hơn nữa.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, phần mềm Symbolab, đại số tuyến tính
ABSTRACT
The article examinesthe applications of the Symbolab software to aid the cooperative learning in teaching linear algebra. Particularly, that is the point of view of cooperative learning, the characteristics of cooperative learning, the difference between collaborative learning and cooperative learning, and the processing of cooperative learning of linear algebra with the help of the Symbolab software. The cooperative learning is student-centered one, and thus we should pay more attention in using this method.
Keyword: Cooperative learning, symbolab software, linear algebra.

Bài viết khác