Trật tự rừng xanh và những bài học cuộc sống dành cho con người trong sáng tác Vũ Hùng
The order of green forest and lessons for humans in Vu Hung’s stories
Lê Thị Ngân, Phạm Thị Luyến
Tóm tắt
Trong văn học Việt Nam hiện đại, Vũ Hùng là một số ít những nhà văn cả đời theo đuổi mảng đề tài viết cho thiếu nhi. Cuộc sống và trật tự nơi rừng xanh được ông dựng lại một cách hấp dẫn, sinh động, chân thực và giàu liên tưởng. Người đọc tìm thấy trong những trang văn của ông về cộng đồng loài vật, những bài học về cách ứng xử cho chính xã hội loài người: sự tôn trọng mỗi cá thể theo sự hợp qui luật nhằm mục đích duy trì sự tồn tại của chính mình và dòng giống; sự thay đổi để thích nghi; mỗi loài đều có trách nhiệm giữ gìn sinh cảnh để duy trì cuộc sống của mình và đồng loại; sự họp đàn và sự cứu giúp, cưu mang…
Từ khóa: Nhà văn Vũ Hùng, truyện thiếu nhi, thế giới loài vật, thiên nhiên, trật tự rừng xanh.
ABSTRACT
In modern Vietnamese literature, Vu Hung is one of the few writers who has devoted his whole life to pursuing an array of topics for children. Life and order in the green forest are depicted lively, vividly, authentically and imaginably. Readers can find in his stories with the subject of the animal community, the lesson of how to well behave for human society itself: respecting each individual in accordance with the nature law in order to maintain the existence of one’s self and the next generation; the change to adapt; each specie is responsible for preserving the habitat to sustain its life and its species; the meeting and rescue and assistance, etc.
Keyword: The writer Vu Hung, children’s stories, the world of animals, nature, the order of the green forest.

Bài viết khác