Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả phân tích vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
The application of causes - results on analysis of environmental pollution problems in Vietnam
Trần Bảo Nguyên, Đường Huyền Trang
Tóm tắt
Bảo vệ môi trường là một vấn đề trước mắt và có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Bài báo dựa trên mối quan hệ “nguyên nhân - kết quả”, tập trung vào phân tích các nguyên nhân gây suy thoái môi trường và chỉ ra các vấn đề tai hại do ô nhiễm môi trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các yếu tố tự nhiên, sự thiếu ý thức của con người trong sản xuất và sinh hoạt, những tàn tích từ chiến tranh để lại chính những nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm môi trường. Và theo quy luật, môi trường ô nhiễm sẽ tác động trở lại con người, chúng ta sẽ phải đứng trước các nguy cơ về sức khỏe, sự thiếu hụt tài nguyên, thiệt hại nặng về kinh tế, đất nước chậm phát triển. Từ đó, các giải pháp của vấn đề gây ra ô nhiễm môi trường có thể được đưa ra và thảo luận.
Từ khóa: Môi trường, ô nhiễm, mối quan hệ, nguyên nhân, kết quả.
ABSTRACT
Environmental protection is an important issue and critical for sustainable development and future of human. The article is based on the “cause - results” relationship, focuses on analyzing the causes of the more and more serious environmental degradation and indicators the disastrous issues due to environmental pollution. The results show that natural factors, lack of human consciousness in production and living, and past war effects are principal causes of environmental pollution. As a result, polluted environment will re-impact human beings, and we will face health risks, resource shortages, heavy economic losses, these will cause slow-developing countries. As evaluated above, some possible solutions to lessen problems of environmental pollution can be brought out and discussed.
Keyword: Environmental, pollution, relationship, cause, results.

Bài viết khác