Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Apply Ho Chi Minh Ideology in moral education for the youth in the context of industrialization and modernization
Phạm Thị Cẩm Ly
Tóm tắt
Thanh niên là lực lượng rất quan trọng và sự phát triển của thanh niên quan hệ trực tiếp đến vận mệnh, tương lai của đất nước, của dân tộc. Vì thế, bất cứ quốc gia nào muốn tồn tại, phát triển bền vững và cường thịnh đều phải quan tâm tới việc chăm lo giáo dục cho thanh niên, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho họ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức nói chung, giáo dục đạo đức cho thanh niên nói riêng. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên đã được thể hiện ở nhiều bài nói, bài viết và đặc biệt là những hoạt động và tấm gương của Người đối với thanh niên. Ngày nay, trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên nhằm đào tạo những thế hệ cách mạng cho đời sau có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Từ khóa: Thanh niên, thế hệ trẻ, đạo đức, giáo dục đạo đức, giáo dục đạo đức cho sinh viên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức.
ABSTRACT
Youth is an important force and the development of the youth relates directly to the destiny, prospect of the country, the nation. Therefore, any country what desires to be existent, durable developped and prosperous, must be interested in youth education, particularly the moral education. When he stays alive, Ho Chi Minh President was very interested in moral in common and moral education for the youth in particular. Ho Chi Minh’s thought about moral education for the youth was shown in a lot of the speechs, the essays and particularly in his activities with the youth. Actually, in the context of the acceleration of industrialization and modernization, the application of Ho Chi Minh Ideology in moral education for the youth which aims to train the revolutionary genation in the future, has the profound pratical significance.
Keyword: Youth, young,the moral, the moral education, the moral education for students, industrialization and modernization,Ho Chi Minh Ideology in moral education

Bài viết khác