Xác định, phân biệt các thành phần câudựa vào ý nghĩa và hình thức cú pháp của từ
The accuracy in the translationof “Crime and punishment” by Cao Xuan Hao
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Mạnh Tiến
Tóm tắt
Là phạm trù cú pháp, mỗi thành phần cú pháp của câu được đặc trưng bởi hai mặt: ý nghĩa cú pháp (được phân biệt với nghĩa biểu hiện, nghĩa chủ đề) và hình thức cú pháp tương ứng. Để xác định, phân biệt các thành phần câu, về nguyên tắc, cần dựa vào ý nghĩa và hình thức cú pháp của từ (được xác định trong mối quan hệ cú pháp với từ hữu quan). Việc tuân thủ triệt để và vận dụng phù hợp nguyên tắc này không chỉ giúp phân biệt các thành phần cú pháp của câu với các thành tố cấu tạo câu thuộc các bình diện khác (bình diện nghĩa biểu hiện, bình diện giao tiếp) mà còn giúp xác định các loại, kiểu thành phân cú pháp của câu với nhau, kể cả trong các biển thể không điển hình của chúng.
Từ khóa: Thành phần câu, ý nghĩa cú pháp, nghĩa biểu hiện, hình thức cú pháp
ABSTRACT
Playing the role as the syntactic category, each syntactic component of a sentence is characterized by two aspects: syntactic meaning (distinct from expressive meaning and thematic meaning) and the corresponding syntactic form. In order to identify, distinguish sentence components, it is necessary to examine the syntactic meaning and syntactic form of the word (defined in the syntactic relationship with related words). Following thoroughly and applying this principle not only helps to distinguish the syntactic elements of a sentence from those of other aspects (expressive meaning aspect and communication aspect), it also allows us to identify the types and syntactic forms of sentences even with their unfamiliar variants.
Keyword: Sentencecomponents, syntactic meaning, expressive meaning, syntactic form.

Bài viết khác