Đổi mới phương pháp dạy - học môn Lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay
Innovating the teaching – studying method of political theory subjects at universities these days
Cung Thị Ngọc
Tóm tắt
Việc khắc phục những bất cập trong công tác giáo dục đào tạo để chuyển biến mạnh mẽ từ việc chủ yếu truyền thụ tri thức sang việc hình thành, củng cố phẩm chất, năng lực cho người học đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam là một đòi hỏi tất yếu đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo hiện nay. Tình trạng ngại, kém hứng thú học tập môn Lý luận chính trị của sinh viên ở các trường đại học hiện nay đang diễn ra khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, cả người học và người dạy đều phải cùng thay đổi nhiều mặt để xác định được phương pháp dạy - học phù hợp. Cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp dạy - học để chuyển từ mục tiêu truyền thụ tri thức là chủ yếu sang mục đích phát triển ở người học năng lực học tập chủ động và giải quyết vấn đề của thực tiễn. Bài viết này, đề cập đến một số vấn đề mà người dạy và người học cần thay đổi để xác định được tâm thế, phương pháp, hình thức dạy - học môn Lý luận chính trị đúng đắn, phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đổi mới; phương pháp dạy- học; lý luận chính trị; tự học; học nhóm; học hiện trường.
ABSTRACT
Overcoming inadequacies in education and training to create a turning point from imparting knowledge to building and consolidating qualities and capacities for learners to meet the requirements of constructing and defending the Vietnamese Fatherland is an indispensable requirement for the current education and training career. The situation of hesitation and lack of interest is now quite common in studying political theory subjects among students at universities. To overcome this situation, both learners and teachers have to change different aspects to identify an appropriate teaching and learning method. The method of teaching and learning needs strong innovation to change from the goal of imparting knowledge to the main purpose of developing the ability to actively learn and solve problems in reality of learners. This article refers to some issues that teachers and learners need to change in order to determine the appropriate method and forms of teaching adn learing political theory subjects in the current period.
Keyword: Innovation; teaching and learning method; political theory, self-study, group-study, farmer field school.

Bài viết khác