Giá trị lịch sử của văn bản Nôm Tày “Bảo Lạc sự tích”
Historical value of the Nôm Tày text- Bảo Lạc sự tích
Hà Thị Mỹ Hạnh, Yên Ngọc Trung
Tóm tắt
Bảo Lạc sự tích là văn bản duy nhất ghi lại những sự kiện mang tính biên niên sử ở Cao Bằng được viết bằng chữ Nôm Tày. Đây là một nguồn sử liệu, một căn cứ để so sánh, đối chiếu làm rõ các sự kiện lịch sử. Là cơ sở để đánh giá đúng vai trò của gia tộc họ Nông, liên quan đến bảo tồn những di tích liên quan đến dòng họ này ở đất Bảo Lạc. Đồng thời là căn cứ để hiểu thêm về bối cảnh lịch sử chung của cả nước trong nửa cuối thế kỷ XIX, hiểu về hoạt động, chính sách của các triều đại thời Nguyễn đối với các dân tộc, vùng đất miền biên viễn.
Từ khóa: Bảo lạc sự tích; Nôm Tày; Cao Bằng; lịch sử.
ABSTRACT
Bảo Lạc sự tích is the only text that records chronicling events in Cao Bang and is written in Nôm Tày script. This is a historical data source, a basis for comparison and reference to clarify historical events. It serves as a basis to appreciate the role of Nong family, relating to the preservation of relics related to this family in Bao Lac land. At the same time, it is also a basis to understand more about the general historical context of the whole country in the second half of the nineteenth century, activities and policies of the Nguyen dynasty toward ethnic groups and border regions.
Keyword: Bảo Lạc sự tíc; Nôm Tày; Cao Ban; history.

Bài viết khác