Sử dụng một số nguyên lí của toán rời rạc vào bài toán đếm bồi dưỡng sinh viên Olympic
Using some principles of discrete mathematics in counting problems for Olympic students
Lê Thiếu Tráng
Tóm tắt
Toán rời rạc là một dạng toán khó và có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện kĩ năng giải toán và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cho sinh viên. Các bài toán rời rạc được coi trọng trong chương trình môn toán phổ thông và đại học, cao đẳng của nhiều nước trên thế giới. Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân khác nhau, dạng toán này còn chưa đề cập nhiều trong chương trình, chủ yếu được bổ sung cho học sinh giỏi thi các đội tuyển toán. Tuy nhiên, nếu không nắm được mạch kiến thức và phân loại đầy đủ, sinh viên trong đội tuyển Olympic toán cũng làm chưa tốt dạng toán này. Do vậy, việc trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp cho sinh viên có thể giải quyết tốt dạng toán này.
Từ khóa: Sinh viên; tổ hợp; bài toán đếm; nguyên lí; qui tắc; rời rạc
ABSTRACT
Discrete mathematics is a challenging form of math and plays an important role in training the skill of math solving and problem solving in reality for students. Discrete problems are highly focused in the math syllabus of high schools, universities and colleges of many countries in the world. In our country, this form of mathematics has been insignificantly mentioned in the syllabus, and mainly taught for good students in Mathematics teams due to different reasons. However, if knowledge flow and classification are not mastered completely, even students in Mathematical Olympiad teams will face challenges in solving this form of math. Therefore, equipping students with basic and advanced knowledge will help them to master this form of math well.
Keyword: Student; combination; counting problem; principle; rule; discrete

Bài viết khác