Tác động của tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của cư dân ở nội thành Hà Nội hiện nay
Impact of belief in the spiritual life of residents living in inner Hanoi today
Vũ Trường Giang
Tóm tắt
Những giá trị truyền thống tốt đẹp trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng ở Hà Nội vẫn được duy trì, tuy nhiên cũng nảy sinh không ít bất cập. Bài viết giới thiệu một số cơ sở thờ tự và thực hành tín ngưỡng ở Hà Nội; phân tích tác động và ảnh hưởng của tín ngưỡng trong đời sống của cư dân ở Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Tác động; tín ngưỡng; đời sống; tâm linh; Hà Nội.
ABSTRACT
Beautiful traditional values in religious practices in Hanoi are still maintained; however, there still remain various inadequacies. The article introduces a number of religious worship and practice establishments in Hanoi, analyzes the impact and influence of belief in the lives of Hanoi residents today.
Keyword: Impact; belief; life; spirituality; Hanoi.

Bài viết khác