Thermodynamic parameters depend on temperature with the influence of doping ratio of the crystal structure metals in extended X-Ray absorption fine structure
Các tham số nhiệt động phụ thuộc vào nhiệt độ với ảnh hưởng của tỷ lệ pha tạp đối với các kim loại có cấu trúc tinh thể trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng
Duc Nguyen Ba, Tho Quang Vu, Hiep Trinh Phi, Quynh Lam Nguyen Thi
Tóm tắt
The effects of the doping ratio and temperature on the cumulants and thermodynamic parameters of crystal structure metals and their alloys was investigated using the anharmonic correlated Einstein model, in extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) spectra. We derived analytical expressions for the EXAFS cumulants, correlated Einstein frequency, Einstein temperature, and effective spring constant. We have considered parameters of the effective Morse potential and the Debye-Waller factor depend on temperature and the effects of the doping ratio of face-centered-cubic (fcc) crystals of copper (Cu-Cu), silver (Ag-Ag), and hexagonal-close-packed (hcp) crystal of zinc (Zn-Zn), and their alloys of Cu-Ag and Cu-Zn. The derived anharmonic effective potential includes the contributions of all the nearest neighbors of the absorbing and scattering atoms. This accounts for three-dimensional interactions and the parameters of the Morse potential, to describe single-pair atomic interactions. The numerical results of the EXAFS cumulants, thermodynamic parameters, and anharmonic effective potential agree reasonably with experiments and other theories.
Từ khóa: Brackpoint; cumulants; doping ratio; parameter; thermodynamic.
ABSTRACT
Ảnh hưởng của tỷ lệ pha tạp và nhiệt độ đến các cumulant và các tham số nhiệt động của kim loại có cấu trúc tinh thể và hợp kim của chúng đã được nghiên cứu bằng Mô hình Einstein tương quan phi điều hòa, trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng (EXAFS). Chúng tôi đã xác định được các biểu thức giải tích của các cumulant phổ EXAFS, tần số tương quan Einstein, nhiệt độ Einstein và hằng số lực hiệu dụng. Chúng tôi đã xem xét các tham số thế Morse hiệu dụng và hệ số Debye-Waller phụ thuộc vào nhiệt độ với ảnh hưởng của tỷ lệ pha tạp đối với các tinh thể có cấu trúc lập phương tâm mặt (fcc) như đồng (Cu-Cu), bạc (Ag-Ag) và tinh thể có cấu trúc lục giác xếp chặt (hcp) như kẽm và hợp kim của chúng Cu-Ag và Cu-Zn. Đã xác định thế hiệu dụng phi điều hòa bao gồm sự đóng góp của các nguyên tử hấp thụ và tán xạ lân cận gần nhất. Các phép tính toán này đã tính đến tương tác ba chiều và các tham số của thế Morse để mô tả các tương tác nguyên tử đơn cặp. Các kết quả tính số của các cumulant phổ EXAFS, các tham số nhiệt động và thế hiệu dụng phi điều hòa phù hợp với các kết quả thực nghiệm và lý thuyết khác.
Keyword: Điểm gãy; cumulant; tỷ lệ pha tạp; tham số; nhiệt động

Bài viết khác