Thực trạng sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên đài phát thanh, truyền hình khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Current situation of using ethnic minority languages on radio and television stations in the Central - Highlands region
Cao Thị Hảo
Tóm tắt
Việt Nam là một nước đa dân tộc nên vấn đề sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số để truyền thông đặc biệt là trên phát thanh, truyền hình sẽ mang một ý nghĩa quan trọng. Bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên đài phát thanh, truyền hình ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam. Các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số của các đài trung ương và địa phương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có một vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của bà con dân tộc thiểu số. Nó vừa thông tin được những chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào đồng thời cũng là nơi lưu giữ và truyền tải ngôn ngữ và văn hoá của các cộng đồng dân tộc thiểu số.
Từ khóa: Ngôn ngữ dân tộc thiểu số; quốc gia đa dân tộc; cộng đồng dân tộc thiểu số.
ABSTRACT
Vietnam is a multi-ethnic country, so the use of ethnic minority languages for communication, especially on radio and television, will have an important meaning. The article addresses the issue of using ethnic minority languages on radio and television stations in the Central - Highlands provinces of Vietnam. Radio and television programs in ethnic minority languages prove their position and play an important role in the social life of ethnic people in the Central - Highlands provinces of Vietnam. They not only propagandize the policies of the Party and the State to its compatriots but also serve as a place of storing and conveying the language and culture of ethnic minority communities.
Keyword: Ethnic minorities language; multi-ethnic countr; ethnic minority communities.

Bài viết khác