Vai trò của giảng viên trong xây dựng môi trường học tập tích cực tại các trường đại học và cao đẳng
The role of lecturers in building a positive learning environment at universities and colleges
Lê Đức Quảng
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích: 1) Chỉ rõ tầm quan trọng của môi trường học tập đối với người học và trách nhiệm của giảng viên trong việc xây dựng bầu không khí học tập tích cực trong nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục. 2) Các yếu tố vật chất và tinh thần cơ bản tạo nên môi trường học tập tích cực trong nhà trường. 3) Những yếu tố chính và nhiệm vụ của giảng viên trong việc xây dựng môi trường học tập tích cực cho người học tại các trường đại học và cao đẳng. Đây được coi là một trong những yếu tố nội lực và ngoại lực rất quan trọng nhằm tạo hứng thú, động lực cho người học trong đào tạo học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay ở Việt Nam và rất phù hợp với xu hướng xây dựng môi trường học tập nhân văn của nhiều trường đại học trong khu vực và thế giới.
Từ khóa: Vai trò; giảng viên; xây dựng môi trường; môi trường học tập; học tập tích cực.
ABSTRACT
This study aims to: 1) Identify the importance of the learning environment for learners and the responsibilities of teachers in building a positive learning atmosphere at school to improve the quality of education. 2) Basic physical and mental factors create a positive learning environment at school. 3) Key elements and duties of teachers in building a positive learning environment for learners at universities and colleges. This is considered as one of the important internal and external factors to create excitement and motivation for learners in the credit-based training system at universities and colleges in Vietnam and in line with the trend of building a humanistic learning environment for many universities in the region and in the world.
Keyword: Role; Lecturers; Environment building; Study environment; Active learning

Bài viết khác