Con lợn trong văn hóa dân gian
Pig in folklore
Nguyễn Hữu Thức
Tóm tắt
Con lợn, còn gọi là con heo (cách gọi của người miền Nam), hợi, thỉ theo âm Hán Việt. Lợn là vật sống hoang dã ở tự nhiên, cách ngày nay khoảng 1 vạn năm con người đã thuần dưỡng được loài lợn, biến loài lợn rừng thành lợn nhà. Lợn trở thành vật nuôi có vai trò đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế, đồng thời còn là con vật xuất hiện khá nhiều trong sinh hoạt văn hóa dân gian. Nó xuất hiện hầu hết ở các sự kiện văn hóa lớn trong gia đình và cộng đồng của người nông dân. Ngoài ra, hình ảnh con lợn được nghệ thuật hóa trong văn học nghệ thuật tạo nên dòng mạch văn hóa về loài lợn.
Từ khóa: Con lợn; con lợn trong văn hóa.
ABSTRACT
The pig, also known as the pig (called by the Southern people), Pig, according to the Sino-Vietnamese sound. Pigs are wild animals in the nature, about 10,000 years ago, people have domesticated wild pigs into domestic pigs. Pigs become pets that play a particularly important role in terms of economics, while also being an animal that appears quite a lot in folklore activities. It appears mostly at large cultural events in the family and community of farmers. In addition, the image of the pig is artisticized in art literature, creating a cultural flow of pigs.
Keyword: Pig; pig in culture

Bài viết khác