Kiểu loại không gian nghệ thuật đặc trưng trong các phương thức dự báo (khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam)
Special spaceand place in divination systems (A Survey of Vietnamese Medieval Narrative Prose)
Trần Thị Thanh Nhị
Tóm tắt
Các phương thức dự báo là các cách thức con người thực hiện để tiên liệu về tương lai sắp đến. Nó không chỉ xuất hiện trong đời sống văn hoá mà còn trở thành một chất liệu đặc biệt của văn học để phản ánh cuộc sống và truyền tải nội dung tác phẩm. Trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam, mỗi không gian nghệ thuật đặc trưng sẽ có những kiểu dự báo tiêu biểu và không gian xuất hiện dự báo thường là không gian thiêng như đền chùa, đàn, không gian đậm màu sắc phong thuỷ; không gian xuất hiện trong dự báo là không gian vũ trụ, giấc mơ…
Từ khóa: Dự bá; điềm báo; văn xuôi tự sự; phong thuỷ; không gian nghệ thuật.
ABSTRACT
Men use divination systems to predict future. The divination systems not only appear in social life but have also become a special ingredient in literature to reflect life and conveys the content of the literary work. In the Vietnamese medieval narrative prose, each special space has typical divination aned the space or place where divination takes place tends to be spiritual one such as the church or pagoda, or feng shui place.
Keyword: Divination; warning signs; narrative prose; fengshui; art space.

Bài viết khác