Lý Bí và cuộc khởi nghĩa năm 542
Ly Bi and the revolt in 542
Trần Thị Thái Hà
Tóm tắt
Cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo là một dấu mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc. Khởi nghĩa thắng lợi và nhà nước Vạn Xuân được thành lập có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Bài viết điểm lại bối cảnh lịch sử mà cuộc khởi nghĩa diễn ra, đồng thời từ những nguồn sử liệu đáng tin cậy phục dựng bức tranh toàn cảnh diễn biến của cuộc khởi nghĩa. Trên cơ sở đó, tác giả bài viết đưa ra kiến giải và phân tích những nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa cũng như đánh giá vị trí của cuộc khởi nghĩa và nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam.
Từ khóa: Lý Bí; Lý Nam Đế; chống Bắc thuộc; nước Vạn Xuân
ABSTRACT
The revolt led by Ly Bi is an important milestone in the struggle of the people of our Northern domination. The revolt of the victory and the state of Van Xuan was established with special significance in the history of Vietnam. The article reviews the historical context in which the revolt took place, and from reliable sources of information that build the panorama of the uprising. On that basis, the author of the article gives an explanation and analyzes the causes leading to the revolt as well as assessing the position of Van Xuan revolt and state in Vietnamese history.
Keyword: Ly Bi; Ly Nam De; antiNorth; Van Xuan water

Bài viết khác