Một số đặc điểm của phép lặp ngữ pháp trong thơ Tố Hữu
Some characteristics of grammatical iterations in To Huu's poetry
Vi Phương Thùy, Nguyễn Mạnh Tiến
Tóm tắt
Bài viết trình bày kết quả khảo sát trong thơ Tố Hữu xét về mặt hình thức. Trên cơ sở xác định đơn vị liên kết trong văn bản thơ là dòng thơ, bài viết đã miêu tả, làm rõ đặc điểm của lặp ngữ pháp trong thơ Tố Hữu xét ở 3 mặt: cấu trúc (với các kiểu lặp đủ, lặp thừa, lặp thiếu, lặp khác), số lần lặp (lặp đơn và lặp phức) và tính chất (với các kiểu lặp liền và lặp cách).
Từ khóa: Văn bản; liên kết; phép lặp; phép lặp ngữ pháp; thơ; văn xuôi.
ABSTRACT
The paper presents the results of the survey about To Huu’s poetry in term of visible structure. As poetry lines are identified as the associated units in a poetry, the article has described and clarified the grammatical iteration characteristics of To Huu’s poetry in three different aspects: structure (with full iteration, redundant iteration, missing iteration, and other type of iterations); the number of iterations (single iteration and complex iteration); and features (sequential iteration and alternate iteration)
Keyword: Associated units, iteration, grammatical iterations, poetry, literature.

Bài viết khác