Nét đặc sắc của truyện thơ Nôm Tày từ góc nhìn văn hóa tộc người
The prominent features of Nom Tay narrative poems from the perspective of the Tay’s culture
Dương Thu Hằng, Mai Thúc Hiệp
Tóm tắt
Truyện thơ Nôm Tày là thành tựu về văn tự, văn học, văn hóa của người Tày, đồng thời là một trong những phương tiện biểu đạt tâm tư, tình cảm, nguyệnvọng, ước mơ, mĩ cảm về nghệ thuật của đồng bào dân tộc Tày. Thông qua truyện thơ Nôm các tác giả người Tày thể hiện sinh động văn hóa vật chất (nhà,đất ở, nhạc cụ) và văn hóa tinh thần (trời đất, tổ tiên - Mẹ Hoa) của đồng bào dân tộc Tày.
Từ khóa: Nôm Tày; truyện thơ; văn hóa vật chất; văn hóa tinh thần
ABSTRACT
Nom Tay narrative poems are the achievements in scripts, literature and culture of the Tay, and are one of the means of expressing the Tay's thoughts, feelings, aspirations, dreams, aesthetic feelings of art. Through Nom narrative poems, Tay authors expressed vivid material culture (houses, land, musical instruments), and spiritual culture (heaven and earth, the ancestors - Mother) of the Tay.
Keyword: Nom Tay; Narrative poems; material culture; spiritual culture.

Bài viết khác