Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng trong tác phẩm “Đường kách mệnh”
Researching Ho Chi Minh’s thought about revolution in the "Revolution Road"
Đào Văn Trưởng
Tóm tắt
“Đường kách mệnh” – một trong những tác phẩm lý luận kinh điển và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Tác phẩm đã luận giải khoa học và thấu đáo những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới như: lý luận về cách mạng, về Quốc tế Cộng sản và các tổ chức trong Quốc tế Cộng sản, về Công hội, về Hợp tác xã… góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào cách mạng tại Việt Nam. Bài viết này tập trung nghiên cứu, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng thông qua tác phẩm “Đường kách mệnh”.
Từ khóa: Cách mạng; Đường kách mệnh; Hồ Chí Minh
ABSTRACT
"Revolution Road" - President Ho Chi Minh's outstanding theoretical work, is an invaluable asset of the Party and people of Vietnam. The work was a scientific and thorough reflection on the fundamental issues of the Vietnamese revolution and the revolution in the world such as the theory of revolution, the organization of the International Communist, the Congress, the cooperative ... Contributing to the success of the revolutionary movement in Vietnam. This article focuses on researching and clarifying Ho Chi Minh's thoughts on the revolution through his work "Revolution Road".
Keyword: Revolution; Revolution Road; Ho Chi Minh

Bài viết khác