Những vấn đề lý luận trong đào tạo công tác xã hội chuyên nghiệp của Liên Bang Nga
The theoretial issues in training professional social work in the Russian Federation
Lương Mạnh Hà
Tóm tắt
Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quát về đào tạo công tác xã hội hiện nay ở Liên bang Nga. Trong đó, khái quát những nét chính về sự hình thành và các giai đoạn phát triển công tác xã hội gắn liền với những mốc son lịch sử của đất nước và con người Nga. Những khó khăn, thách thức và các giải pháp đã và đang được áp dụng để giải quyết các vấn đề lớn của Liên Bang Nga cũng được đề cập khá rõ nét. Đặc biệt, trước sự hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng như hiện nay, định hướng đào tạo chuyên ngành khoa học này cũng được đề cập đến trong bài báo này.
Từ khóa: Lịch sử, lịch sử hình thành, công tác xã hội, đào tạo nghề, công tác xã hội chuyên nghiệp
ABSTRACT
This article provides an overview of social work training in the Russian Federation today. In particular, the main features of the formation and stages of social work development closely related to the historical milestones of the country and people of Russia. The difficulties, challenges and solutions have been applied to solve the big problems of the Russian Federation is also mentioned quite clearly. Specifical, before the opportunities to international integration as fast and wide as today, the orientation of this specialized training also mentioned in this article.
Keyword: History; history formed; social work; vocational training; professional social work

Bài viết khác