Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về thực hiện đại đoàn kết dân tộc từ năm 1995 đến năm 2015
The process of cognitive renewal of Tuyen Quang Provincial Party Committee on the implementation of great national unity from 1995 to 2015
Hoàng Thị Trang
Tóm tắt
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng như các địa phương trong cả nước, Tuyên Quang luôn thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo. Giai đoạn 1995-2015 là một chặng đường lịch sử khó khăn nhưng Đảng bộ tỉnh đã vận dụng, quán triệt đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã nhận thức và đề ra chủ trương thực hiện phù hợp góp phần đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.
Từ khóa: Đổi mới nhận thức; đại đoàn kết dân tộc
ABSTRACT
During the renovation, the Party and the State issued many guidelines, policies and laws on forming a great national unity block. Like other localities in the country, Tuyen Quang always imbued with the great unity ideology that is the cause of the whole nation, the whole political system in which the party organization is the leading nucleus. The period 1995-2015 was a difficult historical stage, but the Provincial Party Committee applied and thoroughly grasped the policy, the policy of great national unity, the Party Committee of Tuyen Quang province found and gave the suitable policy of implementing the Combining to contribute to promoting comprehensive innovation and construction of Tuyen Quang province to develop quickly and sustainably.
Keyword: Cognitive renewal; great national unity

Bài viết khác