Quá trình rã h -> Zy trong mô hình inter Zee
Decay of SM-like Higgs boson h -> Zy in a inter Zee model
Trịnh Thị Hồng, Trương Tín Thành, Lê Thọ Huệ, Nguyễn Thúy Nga
Tóm tắt
Bằng cách thêm vào các phổ hạt mới của các lepton, mô hình inter Zee được giới thiệu gần đây đã giải thích tốt các dữ liệu thực nghiệm về khối lượng neutrino và vật chất tối. Chúng tôi sẽ chỉ ra rằng mô hình này hứa hẹn dự đoán các tín hiệu mới của Higgs boson, rã h -> Zy mà đã bị chặn trong các mô hình trước. Đóng góp bậc một vòng sẽ được tính trong chuẩn unitary. Dựa trên số liệu quan sát thực nghiệm, chúng tôi tìm tỷ lệ rã nhánh của quá trình rã h -> Zy . Giá trị bề rộng rã nhánh thu được có thể nằm trong khoảng giá trị mong đợi, các vùng không gian tham số phù hợp thỏa mãn dữ liệu thực nghiệm cũng sẽ được chỉ ra.
Từ khóa: Rã Higgs; Bổ đính bậc 1 vòng; Inter Zee
ABSTRACT
By adding new particle spectra of the leptons, the recently introduced inter Zee model well explained the current experimental data of neutrino mass and dark matter. We will show that this model promises to predict the new Higgs boson signals that have been blocked in previous models. One-loop contribution to these decay amplitudes is introduced in the unitary gauge. Based on the current experimental data, we find the branching ratio of the decay h -> Zy. The obtained branch width value can be within the expected range, the parameter space that matches the experimental data will also be shown.
Keyword:

Bài viết khác