Quản lý sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực người học ở các cơ sở giáo dục phổ thông
Managing the use of teaching equipment to meet the requirements of developing learners’ competence in primary and secondary education
Nguyễn Khải Hoàn, Lê Thiếu Tráng
Tóm tắt
Thiết bị dạy học là phần phương tiện được thiết kế kĩ thuật và thiết kế sư phạm với mục đích giáo dục và mục đích sử dụng đã định từ trước, là một bộ phận của cơ sở vật chất trường học. Bài viết này phân tích, làm rõ các nội dung quản lý sử dụng thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực người học ở các cơ sở giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển chương trình, sách giáo khoa mới.
Từ khóa: Thiết bị dạy học; phương tiện dạy học; quản lý sử dụng; phát triển năng lực; giáo dục phổ thông
ABSTRACT
Teaching equipment is a means designed for technical and pedagogical purposes for educational purposes and pre-determined use purposes, as part of a school facility. This article analyzes and clarifies the contents of the management of the use of teaching equipment to meet the requirements of developing the learners' competence in primary and secondary education in the orientation of developing new curricula and textbooks.
Keyword: Teaching equipment; teaching facilities; managing the use of; competency development; primary and secondary education.

Bài viết khác