Thơ Đường luật trào phúng Việt Nam thời trung đại
The satirical Tang poetry in Vietnam of the middle ages
Trần Thị Lệ Thanh, Nguyễn Thu Hà
Tóm tắt
Nhìn lại lịch sử văn học viết Việt Nam thời trung đại có thể thấy thể thơ Đường luật có mối quan hệ rất ăn ý với loại hình thơ trào phúng. Bài viết nhận diện quá trình hình thành và phát triển của dòng thơ Đường luật Trào phúng Việt Nam thời trung đại từ thế kỷ thứ X đến hết thế kỷ XIX, trên cơ sở đó nhìn nhận những đóng góp của bộ phận này qua một số tên tuổi nổi bật trong dòng thơ Đường luật Việt Nam.
Từ khóa: Thơ đường luật trào phúng; thơ trào phúng Việt Nam; thơ trào phúng trung đại.
ABSTRACT
Looking back at the history of Vietnamese literature in medieval times, it can be seen that the Tang poetry has a very good relationship with the type of satirical poetry. This article identifies the process of formation and development of the satirical Tang poetry in Vietnam of the middle ages from the Xth century to the end of the XIXth century, be based on that, recognizing the contribution of this through some outstanding names in the type of Tang poetry in Vietnam.
Keyword: Satirical Tang poetry; Vietnamese satirical poetry; satirical poetry in the middle ages

Bài viết khác