Truyện thơ của các dân tộc (Kinh, Tày, Thái) từ góc nhìn so sánh qua truyện thơ có đề tài dũng sĩ diệt ác thú
Narrative poetry of the ethnicites Kinh, Tay and Thai through the comparative perspective of the poem “Brave man kills beasts”
Trịnh Khắc Mạnh
Tóm tắt
Một mảng văn học đặc sắc mà ba dân tộc Kinh, Tày và Thái đã sử dụng chữ viết cổ truyền của mình để sáng tác nên những tác phẩm bất hủ truyền lại đến hôm nay. Đó là thể loại truyện thơ: dân tộc Kinh có truyện thơ Nôm viết theo thể song thất lục bát, dân tộc Tày có truyện thơ Nôm viết theo thể thất ngôn trường thiên, dân tộc Thái có truyện thơ viết bằng chữ Thái cổ thể tự do. Mảng văn học này đã đóng góp nhất định vào lịch sử phát triển văn học của mỗi dân tộc nói riêng và lịch sử văn học Việt Nam nói chung. Để có cái nhìn so sánh văn học Việt Nam nói chung và truyện thơ giữa các dân tộc Kinh, Tày và Thái; bài viết chọn các tác phẩm có cùng đề tài cốt truyện về dũng sĩ diệt ác thú để phân tích, từ đó đưa ra một số nhận xét về sự giao thoa văn hóa, văn học giữa các dân tộc Kinh, Tày và Thái ở miền Bắc Việt Nam.
Từ khóa: Văn học, truyện thơ; dũng sĩ; ác thú; dân tộc Kinh; dân tộc Tày; dân tộc Thái.
ABSTRACT
Ethnicities Kinh, Tay, Thai used their traditional script to write immortal literary works that have remained so far. It is poetic genre: Kinh ethnic community composed Nom narrative poetries in seven-seven-six-eight-versed, Tay ethnicity made Nom narrative poetries in seven-word-versed saga, and Thai ethnicity used their own old script to create narrative poetries in free verses. Such special literary part certainly contributed to literary increasing history of each community in particular, and to Vietnamese literature history in general. In order to examine Vietnamese general literature of Kinh, Tay, Thai narrative poetries, the writing selects stories that are similar plot on the brave man kills beasts, to analyse and make some comments on the cultural and literary interaction between Kinh, Tay and Thai ethnicities in the North of Vietnam.
Keyword: Literature; Narrative poetry; Brave man; Beast; Kinh ethnicity; Tay ethnicity; Thai ethnicity.

Bài viết khác