Vai trò An toàn khu (ATK) trung ương ở Tuyên Quang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
The role of Tuyen Quang’s Central Safe Zones in the war against The French
Trần Minh Tú
Tóm tắt
Cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp thắng lợi đã khẳng định vai trò của ATK trong Căn cứ địa Việt Bắc. An toàn khu Trung ương ở Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, bảo vệ vững chắc các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ để lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, là một trong những bước chuẩn bị cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ, xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng. Sự ra đời của ATK Trung ương ở Tuyên Quang không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là chủ trương nhất thời, bị động, đối phó với tình thế mà là kết quả của một chủ trương sáng suốt, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm kháng chiến của Đảng và nhân dân ta.
Từ khóa: ATK Trung ương; kháng chiến chống Pháp; Căn cứ địa Việt Bắc
ABSTRACT
The victory against The French has affirmed the role of Safe Zones in Viet Bac revolutionary bases. It is the safest and the most secure place for the headquarters of the Party and Government. These places are considered as one of the necessary preparation steps, which have an important meaning in the preservation, construction and development of revolutionary force. The appearance of Tuyen Quang’s Central Safe Zones is neither accidental, nor temporary but it is the result of a wise policy, strategic vision and determination of the Party and our people.
Keyword: Central Safe Zones; war against French

Bài viết khác