Vai trò của Áo trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX
The role of Austria in German unification the mid-nineteenth - century
Nguyễn Mậu Hùng
Tóm tắt
Áo là nước mạnh nhất của thế giới nói tiếng Đức ở Trung Âu giữa thế kỷ XIX và cũng là một trong những bên tham gia sáng lập, nhưng là bên duy nhất đóng vai trò lãnh đạo Liên bang Đức 1815-1866. Vấn đề nằm ở chỗ Áo chưa bao giờ có ý định chấp nhận tư cách thành viên bình thường của mình trong Liên bang Đức 1815-1866. Việc Áo tham gia vào liên bang này về thực chất chẳng qua cũng chỉ là một thỏa thuận ngầm giữa các cường quốc châu Âu. Áo thực tế cũng chỉ muốn lãnh đạo liên bang này để chi phối và sử dụng các nước thành viên khác như những công cụ chính trị phục vụ cho lợi ích của mình chứ không phải để tiến tới xây dựng một nước Đức thống nhất và hùng mạnh ở Trung Âu. Áo chính vì thế đáng lẽ ra là lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức lại trở thành lực cản chủ yếu và đối tượng cần đánh đổ của vấn đề nước Đức thế kỷ XIX.
Từ khóa: Áo; Liên bang Đức 1815- 1866; quá trình thống nhất nước Đức; vấn đề nước Đức thế kỷ XIX
ABSTRACT
Austria was the most powerful country in the German-speaking world in Central Europe in the mid-nineteenth century and was one of the founding parties, but the only party in the role of leadership of the German Confederation 1815-1866. The problem is that Austria never intended to accept its normal membership in the German Confederation 1815-1866. Austrian participation in this union was actually nothing but an implicit agreement among European powers. Austria did in fact only want to rule this confederation in order to dominate and use other member states as political tools for its own benefits rather than to build a powerfully united Germany in Central Europe. Austria was, therefore, expected to become the leading force of the German unification, but in reality became the main obstacle and defeated object of the German nineteenth-century question.
Keyword: Austria; the German Confederation 1815-1866; the German unification; the German nineteenth-century question

Bài viết khác