Xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay
Forming public morals for current cadres, civil servants and officials in Vietnam
Hà Thị Thu Trang
Tóm tắt
Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tất yếu dẫn tới sự suy yếu của tổ chức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong cán bộ, công chức viên chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, cần đẩy mạnh xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Đạo đức; công vụ; đạo đức công vụ; cán bộ; công chức; viên chức
ABSTRACT
Reforming State administration will contribute to improve the effectiveness and efficiency of the State's operation, increasing the capacity of socio-economic development. Reforming State administration includes many different contents, in which the basic content of “Building and improving the quality of officers”, focusing on construction public service ethics for officers.
Keyword: Morality; public service; public service morality; officers

Bài viết khác