Biếu tặng trong thời kỳ sinh đẻ của người Tày, Nùng một hình thức thiết lập và duy trì mạng lưới xã hội
Giving gifts during the childbirth of the Tay, Nung people a form of establishing and maintaining social networks
Lý Viết Trường
Tóm tắt
Bài viết khảo sát mối quan hệ biếu tặng của người Tày, Nùng trong thời kỳ sinh đẻ và vai trò của nó trong quá trình thiết lập, duy trì mạng lưới quan hệ xã hội của người dân ở xã Thạch Đạn, một xã điển hình của quá trình cộng cư và giao lưu văn hóa Tày, Nùng. Kế thừa luận điểm của Marcel Mauss trong công trình “Luận về biếu tặng....”, ông cho rằng biếu tặng một mặt là sự bắt buộc phải tặng quà và mặt kia là sự bắt buộc phải nhận quà, từ chối tặng quà cũng có nghĩa là từ chối một mối quan hệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời kỳ sinh đẻ, mối quan hệ biếu tặng diễn ra theo nguyên tắc “bát mưng bát câu” (có đi có lại). Biếu tặng trong thời kỳ sinh đẻ là một cách để người Tày, Nùng xã Thạch Đạn thiết lập, duy trì và làm mới vốn xã hội của mình.
Từ khóa: Biếu tặng trong sinh đẻ; có đi có lại; mạng lưới quan hệ xã hội
ABSTRACT
The paper surveys the gift-giving relation of Tay and Nung people during childbirth and its role in establishing and maintaining social networks of people in Thach Dan commune, a typical commune of coexistence and cultural exchanges of the Tay, Nung. Adopting Marcel Mauss's point of view in his work of The Gift, he argues for giving gifts, on the one hand, it is mandatory to give a gift and, on the other, it is mandatory to receive it. Refusing a gift also means refusing a relation. Research results show that during childbirth, the gift-giving relation is based on the principle of “your turn and mine” (reciprocity). Giving gifts during childbirth is a way for the Tay, Nung people in Thach Dan commune to establish, maintain and renew their social capital.
Keyword: Childbirth gifts; reciprocity; social networks

Bài viết khác