Đánh giá chung về chương trình đào tạo ngành sư phạm của Trường Đại học Tân Trào trong xu thế phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang
Effects of living activities to the management and forest protection at Thanh Tuong commune, district of Na Hang, Tuyen Quang province
Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Mỹ Việt
Tóm tắt
Trường Đại học Tân Trào được thành lập năm 2013 theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ, là một trường đại học công lập với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của tỉnh Tuyên Quang và khu vực miền núi phía Bắc. Trong những năm qua, Trường Đại học Tân Trào đã đào tạo hàng nghìn cán bộ, giáo viên cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác. So sánh chương trình đào tạo ngành giáo dục sư phạm của Trường Đại học Tân Trào trong xu hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Tuyên Quang đã đánh giá được vai trò đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của Tuyên Quang nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.
Từ khóa: sinh viên; nguồn nhân lực; chương trình; đào tạo; tây bắc
ABSTRACT
The University of Tan Trao has established at 2013 by decided of Prime Minister of Viet Nam goverment, is a public university with the task are training, scientific research and international cooperation of the Tuyen Quang province and region of the Northwest mountains. Over the years, the University of Tan Trao awarded annually and provides training for Tuyen Quang province and other provinces in the country serving thousands of staff for education and training sector, manager and other sectors. Compare the program training of the pedagogical education in the Tan Trao University in the trend develop the human resource of Tuyen Quang province, has affirmed location and a great role in the task of training human resources sevices for socio-economic development of Tuyen Quang province in particular and the Northwest region and the country in general of the University of Tan Trao.
Keyword: students; human resources; programe; training; northwest.

Bài viết khác