Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên điều dưỡng trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0
Factors affect the nutritional motivation of the nursing teachers in the period of industrial network 4.0
Trần Thu Hương, Nguyễn Thị Xuân Dung
Tóm tắt
Giảng viên điều dưỡng là người lao động với tính chất đặc thù vừa giảng dạy, vừa thực hành nghề nghiệp liên quan đến các vấn đề về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các yếu tố như nhu cầu vật chất, tinh thần, việc nâng cao trình độ, chế độ đãi ngộ,… luôn ảnh hưởng đến động lực làm việc của họ. Khi xác định đúng các yếu tố ảnh hưởng sẽ có những biện pháp tạo động lực làm việc cho người giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là công việc quan trọng của người làm quản lý và hội đồng trường đại học.
Từ khóa: Động lực làm việc; giảng viên điều dưỡng; nhu cầu; biện pháp tạo động lực
ABSTRACT
Nursing teachers are laborers with peculiarities of teaching, and professional practice related to issues of care and protection of public health. Factors, such as material needs, the spirit, the raising level, the remuneration always affect to their working motivation. When determining the right influencing factors, there are measures to create motivation for the teachers to improve the quality of teaching and meet the increasingly high requirements from The Industrial Revolution 4.0. This is the important work of the manager and the University Council.
Keyword: Working motivation; nursing teachers; needs; measures to create motivation

Bài viết khác