Phương pháp cơ bản phục hồi chức năng cho trẻ có rối loạn phát triển
Basic rehabilitation method for children with developmental disorders
Nguyễn Thị Xuân Dung, Trần Thu Hương
Tóm tắt
Trẻ em có rối loạn phát triển ngày một gia tăng khiến cho các bậc cha mẹ lo lắng, gặp nhiều khó khăn trong việc giáo dục con cái. Có nhiều bệnh viện, trung tâm, cơ sở can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ rối loạn phát triển nhưng ở mỗi nơi lại thực hiện các phương pháp khác nhau, không thống nhất. Bài viết này giới thiệu một số phương pháp cơ bản phục hồi chức năng cho trẻ có rối loạn phát triển nhằm giúp gia đình, trường học, các cơ sở can thiệp giáo dục trẻ em và sinh viên ngành Y, tâm lý học, công tác xã hội, và giáo dục đặc biệt có thêm thông tin định hướng về các phương pháp can thiệp này.
Từ khóa: Phục hồi chức năng; phương pháp phục hồi chức năng; trẻ em; trẻ tự kỷ; trẻ rối loạn phát triển
ABSTRACT
Children with increasing developmental disorders make parents anxious and difficult to educate their children. There are many hospitals, centers, and rehabilitation facilities for children with developmental disorders but different places, different methods and inconsistencies are implemented. This article introduces some basic rehabilitation methods for children with developmental disorders to help families, schools, and educational facilities to educate children and students in medicine, psychology, and public Social and special education has more direction information on these interventions.
Keyword: Rehabilitation; Rehabilitation methods; children; autistic children; children with developmental disorders.

Bài viết khác